תקנון מלגות אמן לקורס גישור

תקנון מלגות אמן לקורס גישור

מטעם גבים וקרן נחום הימן לאמנים

תנאים כלליים

 1. קבוצת גבים ע.ג. בע"מ (להלן – "גבים") וקרן המלגות ע"ש נחום היימן (להלן: "הקרן") (שתיהן ביחד להלן: "מעניקות המלגות") מכריזות בזה על העמדתן של 10 מלגות לימוד מלאות לקורס הגישור המסמיך של קבוצת גבים (להלן: "הקורס", "המלגה" ומיזם המלגות" בהתאמה) ומזמינות בזאת אמני במה ומסך להגיש את מועמדותם לקבלת מלגה.

בחירת הזוכים במלגות תהיה על פי שיקול דעתן הבלעדי של מעניקות המלגות ו/או של מועצה ציבורית שתמונה מטעמן לצורך הערכת המועמדים ובחירת הזוכים במלגה (להלן – "הגוף הבוחר"). מובהר כי מעניקות המלגות ו/או הגוף הבוחר לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכים במלגה וכך ביחס לכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה יהיו הקובעות.
 2. הליך הגשת הבקשות למלגה ובחירת הזוכים בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבעו על ידי מעניקות המלגות. למעניקות המלגות הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או להקדים את מועדי ההליך. למעניקות המלגות הזכות להפסיק את מיזם המלגות בכל עת. למעניקות המלגות הזכות לשנות את כללי מיזם המלגות, כפי שנקבעו בתקנון זה.
 3.   ההשתתפות במיזם המלגות היא על אחריותם הבלעדית של מבקשי המלגות.
 4. דינו של תקנון זה ודינו של מיזם המלגות כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו. על כן, כל  הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת מיזם המלגות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. מבקשי המלגה מסכימים, מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם פוטרים את מעניקות המלגות ו/או את הגוף הבוחר ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למיזם המלגות ולתוצאותיו.

תנאי מיזם המלגות

 1. רשאים להגיש את מועמדותם למלגה אמנים ישראלים, הפעילים למעלה מ-10 שנים בתחומי אמנות הבמה או המסך (להלן: "תנאי הסף").
 2. המלגה הינה להשתתפות בקורס הגישור המסמיך של גבים, בהיקף של 10 מפגשים, 6 ש"ס בכל מפגש (60 ש"ס בסה"כ), שייערך במשכנה של גבים, ברחוב משכית 8 הרצליה פיתוח.
 3. המלגה תהא תקפה וניתנת לניצול במשך 12 חודש מיום הענקתה.
 4. אמנים המעוניינים להגיש את מועמדותם למלגה ועומדים בתנאי הסף, ימלאו טפסי בקשה אשר יוצגו באתר האינטרנט של גבים.
 5. בקבלת המלגה מסכימ/ה הזוכה במלגה לקחת חלק פעיל בהנחלת ערכי הגישור ועקרונותיו לקהל הרחב ובכלל זה באמצעות המדיה.
 6. פרטיהם ותמונותיהם של הזוכים במלגות יפורסמו, בהיקף ובמקום על פי שיקול דעתם של מעניקות המלגות.
 7. הזוכים במלגה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לפגיעה בפרטיות ובכלל זה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 בגין פרסומים מכל מין וסוג שהוא שייכללו במסגרת מיזם המלגות ו/או בהקשר אליו. ידוע לזוכים במלגה כי לגבים ו/או לקרן הזכות לפרסם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תמונות, סרטונים, טקסטים או חלק מהם, והזוכים במלגה מביעים מראש את הסכמתם לכל שימוש שהנ"ל יעשו בחומרים.
 8. המלגות יוענקו לזוכים באירוע שיתקיים במקום ובזמן שייקבעו ע"י מעניקות המלגות. הודעה על מקום וזמן האירוע תימסר לזוכים במלגות שבועיים מראש לכל הפחות, והזוכים ישתתפו באירוע.
 9. הזוכים במלגה נותנים את הסכמתם לסיקורם כאמור לעיל ובפרט לפרסום פרטיהם ותמונותיהם, וכן לסיקור מצד אמצעי תקשורת, לרבות טלוויזיה, עיתונות ואתרי אינטרנט.
 10. המלגה אינה ניתנת להמרה בידי הזוכה, בכסף או בשווה כסף.
 11. המלגה היא אישית ואינה ניתנת להסבה או להמחאה לצד שלישי כלשהו.

יצירת קשר

  שם

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  נושא

  תוכן ההודעה

  הרשמה לקבלת עדכונים